پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان ويژه كارشناسان مركز مشاوره

 

 

پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان

 

در ادامه گزارش نظرسنجي كمي و كيفي انجام گرفته از كارگاه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان ويژه كارشناسان مركز مشاوره كه در 19 مرداد ماه 95 با حضور كارشناسان مركز مشاوره برگزار گرديد، ارائه شده است. لازم به ذكر است كه اين دوره آموزشي با حضور سركار خانم دكتر قهاري بمدت 8 ساعت برگزار گرديد و به مصاحبه باليني و ارزيابي افكار خودكشي و ارائه راهكار درماني اختصاص يافت.

بررسي كيفي پرسشنامه هاي نظرسنجي نشان داد كه نكته قابل توجه كارشناسان و پيشنهادات اصلي ايشان شامل تاكيد بر افزايش زمان برگزاري اين كارگاهها، كاربردي بودن مطالب تدريس شده، برگزاري كارگاه آموزشي شكست عاطفي و ساير كارگاههاي كاربردي بود و پيشنهاد تكثير جزوات آموزشي در جلسات بعدي و تداورم برگزاري اين دوره ها نيز داده شد.

 

 
 

 

 
 
نتايج بررسي برگه هاي نظرسنجي

 

جنسيت شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

زن

8

66.0

66.0

66.0

مرد

4

33.0

33.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

   

تحصيلات شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

كارشناسي

2

16.0

18.0

18.0

كارشناسي ارشد

8

66.0

72.0

90.0

دكتري

1

8.0

9.1

100.0

جمع

11

91.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

8.0

 

 

كل

12

100.0

 

 

 

ميزان تسلط و قدرت بيان و انتقال مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

  

جلب مشاركت و همكاري فراگيران توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

50.0

50.0

50.0

خوب

5

41.0

41.0

91.0

متوسط

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

  

نظم، ترتيب، مديريت زمان و ارائه گام به گام مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

75.0

75.0

75.0

خوب

2

16.0

16.0

91.0

متوسط

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

بروز بودن دانش و اطلاعات مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 


قدرت و توانايي مدرس در پاسخ­گويي به پرسش­هاي دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

تسلط مدرس در مديريت رفتارهاي مخل نظم كلاس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

استفاده از متفاوت بودن شيوه تدريس نسبت به ساير دروس توسط مدرس(نظير بارش فكري، ايفاي نقش، مشاركت فعال دانشجو و ...)

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

58.0

58.0

58.0

خوب

4

33.0

33.0

91.0

متوسط

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

بكارگيري مهارتهاي زندگي توسط خود مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

58.0

58.0

58.0

خوب

5

41.0

41.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

ميزان كاربردي بودن مطالب ارائه شده در زندگي روزمره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

11

91.0

91.0

91.0

خوب

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

تاثير كارگاه در افزايش دانش و نگرش شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

تناسب حجم مطالب با زمان ارائه كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

ميزان تناسب مطالب با نيازهاي فعلي شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

شيوه اطلاع­رساني و ثبت نام

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

75.0

75.0

75.0

خوب

3

25.0

25.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

نحوه مديريت و هماهنگي برگزاركنندگان دوره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

75.0

75.0

75.0

خوب

3

25.0

25.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

  

شيوه و كيفيت پذيرايي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت محل، فضا و امكانات آموزشي، روشنايي و تهويه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

1.00

11

91.0

91.0

91.0

2.00

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

هماهنگي و تناسب شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

1.00

11

91.0

91.0

91.0

2.00

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
508
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.