ليلا شوربن - مسئول مركز

 

رزومه (Curriculum Vitae)

مشخصات فردي (Personal Details):

نام و نام خانوادگي: ليلا شورين اصل                كارشناس ارشد مشاوره شغلي

وضعيت تاهل: متاهل               محل خدمت: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. مركز مشاوره دانشجويي

سابقه كار: 1385 تا هم تكنون              

    پست الكترونيكي: L.sheverin@yahoo.com    

تحصيلات و تواناييهاي علمي (Education and Qualifications):

عنوان دوره

محل

تاريخ برگزاري

ساعت

دوره آموزشي ICDL

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوري

1386

100 ساعت

بازآموزي مشاورين مراكز مشاوره با رويكرد ديني

مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري

1385

16 ساعت

راهنماي گام به گام درمان مشكلات شايع تحصيلي دانشجويان

دانشگاه علامه طباطبايي

1394

24 ساعت

درمان كمالگرايي با رويكرد cbt

دانشگاه تهران

1392

8 ساعت

شناسايي رفتارهاي پرخطر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1392

10 ساعت

تشخيص و مصاحبه باليني

دانشگاه هنر تهران

1386

16 ساعت

پيشگيري اوليه از اعتياد ويژه تربيت كادر متخصص متمركز بر محيط كار

دانشگاه تهران

1392

24 ساعت

آسيب شناسي خانواده

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1393

10ساعت

رواندرماني بين فردي TPT

دانشگاه الزهرا

1393

5 ساعت

مربيگري پيشگيري از اعتياد

دانشگاه تهران

1388

 

آموزش مشاوره پيش از ازدواج

سازمان بهزيستي كشور

1394

24 ساعت

مشاوره شغلي و تحصيلي با تركيب و انطباق پذيري در مسير شغلي

دانشگاه تهران

1392

16 ساعت

پيشگيري اوليه از اعتياد دوره تكميلي

ستاد مبارزه با مواد مخدر

1393

24 ساعت

ذهن آگاهي در مشاوره

Mindfulness in counseling

دانشگاه گيلان

1392

4 ساعت

ارتقاي سلامت روان دانشجويان خوابگاهي با رويكرد اجتماع نگر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1389

24 ساعت

آموزش روابط و مشكلات زناشويي در زوجين

دانشگاه تهران

1393

8 ساعت

راهنماي گام به گام درمان شايع تحصيلي دانشجويان

دانشگاه تهران

1394

24 ساعت

مشاوره تحصيلي دانشجويان و نقش خانواده و اساتيد

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه صنعتي شريف

1390

24 ساعت

نقش همياران سلامت روان در ارتقاي سلامت روان دانشجويان خوابگاهي

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه علوم انتظامي

1390

24 ساعت

امنيت IT

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1393

2ساعت

روانشناسي ازدواج و شكوه همسري

دانشگاه تهران و سازمان نظام روانشناسي جمهوري اسلامي

1390

8 ساعت

برنامه عملياتي اثر بخشي بسته توانمند سازي دانشجويان

دانشگاه تهران

1389

8 ساعت

گواهي مربيگري پيشگيري از اعتياد در محيط هاي آموزشي

 

UNODC

1392

24 ساعت

ثبت جلسات مشاوره

دفتر مشاوره و سلامت

1391

8 ساعت

مديريت روابط عاطفي

دانشگاه تهران

1392

16 ساعت

نقش مددكاري اجتماعي در مراكز مشاوره دانشجويي

دانشگاه صنعتي اصفهان

1392

16 ساعت

كاربرد طرحواره خانواده درماني در مشاوره خانواده و زوج

دانشگاه تهران

1393

16 ساعت

آموزش مربيگري مهارتهاي زندگي كاركنان(T.O.T)

 مركز پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي

1393

24 ساعت

راهنماي گام به گام درمان شايع تحصيلي دانشجويان

دانشگاه تهران

1394

24 ساعت

هفتمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

دفتر مشاوره و سلامت و مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اصفهان

1393

16 ساعت

گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشگاههاي منطقه يك

سازمان امور دانشجويان

1390و 91و 92 و 93 و 94

56 ساعت

درمان اختلالات خلقي دانشجويان

دانشگاه تهران و شهيد بهشتي

1394

 

پيشگيري اوليه از اعتياد ويژه تربيت كادر متخصص متمركز بر خانواده

ستاد مبارزه با مواد مخدر

1391

24 ساعت

كارگاه EMDR  (حساسيت زدايي از طريق و حركات چشم)

دانشگاه هنر

1390

16 ساعت

 

كارگاه EMDR  (حساسيت زدايي از طريق و حركات چشم)

 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

1393

 

 

           16 ساعت

 

كارگاه ارتباط موتر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1393

10 ساعت

كارگاه مداخله در بحران خودكشي

دانشگاه نيروي انتظامي امين

1391

16 ساعت

كارگاه كشوري مددكاري اجتماعي

دانشگاه فردوسي مشهد

1390

24 ساعت

كارگاه مشاوره با رويكرد ديني

رياست امور زنان و خانواده رياست جمهوري

1386

40 ساعت

كارگاه تحليل روابط عاطفي و مشاوره ازدواج با رويكرد ابژه

دانشگاه تهران

1390

24 ساعت

نحوه پيگيري از مواد مخدر و روانگردان ها

دانشگاه هنر

1393

2 ساعت

مباني اصول و روش هاي مشاوره اسلامي

دانشگاه علوم اتنظامي امين

1391

8 ساعت

تشخيص و مداخله در مشكلات تحصيلي دانشجويان

دانشگاه تهران

1391

16 ساعت

نقش كاركنان در ارتقاي سلامت روان دانشجويان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1392

8 ساعت

مددكاري اجتماعي

دانشگاه علامه طباطبايي

1387

12 ساعت

پيشگيري از اعتياد سطح سه و دو و يك

ستاد مبارزه با مواد مخدر

1388

100 ساعت

ارتقاي بهداشت روان در خوابگاه ها

دانشگاه صنعتي شريف

1389

16 ساعت

مهارت هاي معنوي

دانشگاه شيراز

1390

12 ساعت

ارتقاي سلامت رواني دانشجويان خوابگاهي با رويكرد اجتماع نگر

دانشگاه تهران

1389

16 ساعت

نقش همياران سلامت روان در ارتقاي سلامت دانشجويان خوابگاهي

دانشگاه علوم اتنظامي امين

1390

16 ساعت

مهارت هاي معنوي

دانشگاه تهران

1389

16 ساعت

تكنيك هاي مصاحبه و اخذ شرح حال گيري

دانشگاه تهران

1388

8 ساعت

سايكوفاركولوژي

دانشگاه تهران

1388

16 ساعت

كارگاه مربيگري پيشگيري و كنترل بيماري HIV

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

1393

16 ساعت

برنامه ريزي توسعه فردي

PDF

1393

16ساعت

دفترچه ثبت جلسات مشاوره

دانشگاه تهران

1391

8 ساعت

كارگاه اخلاق فردي و علمي و حرفه اي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1392

24 ساعت

كارگاه گروه هاي معاند واپوزيسيون روش هاي نوين جاسوسي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1391

20 ساعت

كارگاه جاسوسي به روش تلفني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

1392

8 ساعت

تحليل روابط فردي با رويكرد جهاني DISC

دانشگاه تهران

 

8 ساعت

 

 

سوابق كاري (Skills and Work Experiences):

-       كارشناس مشاوره از سال 1385 تا 1392

-       مسئول مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از سال 1392تا همكنون

-       كمك مسئول كميته انتشارات منطقه يك دانشگاههاي شهر تهران در سال 1389

-       عضو كار گروه مددكاري اجتماعي سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال 1392 تا همكنون

-       عضو شوراي حل اختلاف در ارشاد دانشجويان در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، از سال 1389تا همكنون

-       عضو كارگروه پيشرفت تحصيلي و مهارت هاي زندگي دانشجويان در دانشگاه 1394 تا همكنون

-       مدرس دوره هاي يكروزه مهارتهاي زندگي در دانشگاههاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، اميركبير و هنر در سال هاي 1392 و 1392 و 1394.

-       عضو گروه اجرايي ارتقاي تحصيلي در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

-       برنامه ريزي و مديريت اجراي كارگاه آموزش پيش از ازدواج و مهارت هاي زندگي ويژه ورودي هاي جديد از سال 1390 تا همكنون

-       برنامه ريزي و مديريت اجراي كارگاه كاركنان از سال 1392 تا همكنون

-       مديريت تشكيل و اجراي طرح همياران مشاور از سال 1389 تا همكنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات و مقالات (Publications):

مقالات علمي پژوهشي منتشر شده داخلي و خارجي

عنوان مقاله

نام نشريه

كشور

سال

شماره

تاريخ انتشار يا تاريخ پذيرش

اسامي همكاران به ترتيب

EFFICARY OF TRAINING ENTER PRENOURSHIP COURSE ON JOB DESCISION MAKING AND JOB RELATED IN EFFEECTIVE THOUGHTS OF STUDENTS

     IINTERRNATIONAL JOURNALOG MANAGEMENT SCIENCE AND EDUCATION

استراليا

2016

IJMDU KINA 2016-6675

2016

ليلا شورين اصل

حسين سليمي

مجيد مردي

RESILIENCY AND MENTAL HEALD AMONG THE STAFF OF KHAJEHNASIR

 

 

 

 

 

هفتمين كنفرانس بين المللي مشاوره و راهنمايي روانشناسي

 

تركيه

 

2016

هفتمين شماره

30-28

APRIL 2016

MOHAMAD HASSAN ASAYESH

LEILA SHEVRIN ASL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/15
تعداد بازدید:
5571
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.