پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان ويژه كارشناسان مركز مشاوره
پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان ويژه كارشناسان مركز مشاوره

 

 

گزارش نظرسنجي كمي و كيفي انجام گرفته از كارگاه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان ويژه كارشناسان مركز مشاوره كه در 19 مرداد ماه 95 با حضور كارشناسان مركز مشاوره برگزار گرديد:

 لازم به ذكر است كه اين دوره آموزشي با حضور سركار خانم دكتر قهاري بمدت 8 ساعت برگزار گرديد و به مصاحبه باليني و ارزيابي افكار خودكشي و ارائه راهكار درماني اختصاص يافت.

بررسي كيفي پرسشنامه هاي نظرسنجي نشان داد كه نكته قابل توجه كارشناسان و پيشنهادات اصلي ايشان شامل تاكيد بر افزايش زمان برگزاري اين كارگاهها، كاربردي بودن مطالب تدريس شده، برگزاري كارگاه آموزشي شكست عاطفي و ساير كارگاههاي كاربردي بود و پيشنهاد تكثير جزوات آموزشي در جلسات بعدي و تداورم برگزاري اين دوره ها نيز داده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان برنامه:

پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان

ويژه كارشناسان مركز مشاوره

تاريخ برگزاري: 19/05/95

 

 

 

 

 

 

 

 

نتايج بررسي برگه هاي نظرسنجي

 

جنسيت شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

زن

8

66.0

66.0

66.0

مرد

4

33.0

33.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

تحصيلات شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

كارشناسي

2

16.0

18.0

18.0

كارشناسي ارشد

8

66.0

72.0

90.0

دكتري

1

8.0

9.1

100.0

جمع

11

91.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

8.0

 

 

كل

12

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان تسلط و قدرت بيان و انتقال مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

جلب مشاركت و همكاري فراگيران توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

50.0

50.0

50.0

خوب

5

41.0

41.0

91.0

متوسط

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

نظم، ترتيب، مديريت زمان و ارائه گام به گام مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

75.0

75.0

75.0

خوب

2

16.0

16.0

91.0

متوسط

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز بودن دانش و اطلاعات مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

قدرت و توانايي مدرس در پاسخ­گويي به پرسش­هاي دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

تسلط مدرس در مديريت رفتارهاي مخل نظم كلاس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

استفاده از متفاوت بودن شيوه تدريس نسبت به ساير دروس توسط مدرس(نظير بارش فكري، ايفاي نقش، مشاركت فعال دانشجو و ...)

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

58.0

58.0

58.0

خوب

4

33.0

33.0

91.0

متوسط

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

بكارگيري مهارتهاي زندگي توسط خود مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

58.0

58.0

58.0

خوب

5

41.0

41.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

ميزان كاربردي بودن مطالب ارائه شده در زندگي روزمره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

11

91.0

91.0

91.0

خوب

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير كارگاه در افزايش دانش و نگرش شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

تناسب حجم مطالب با زمان ارائه كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

ميزان تناسب مطالب با نيازهاي فعلي شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

شيوه اطلاع­رساني و ثبت نام

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

75.0

75.0

75.0

خوب

3

25.0

25.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

نحوه مديريت و هماهنگي برگزاركنندگان دوره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

75.0

75.0

75.0

خوب

3

25.0

25.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

شيوه و كيفيت پذيرايي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

83.0

83.0

83.0

خوب

2

16.0

16.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت محل، فضا و امكانات آموزشي، روشنايي و تهويه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

1.00

11

91.0

91.0

91.0

2.00

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

هماهنگي و تناسب شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

1.00

11

91.0

91.0

91.0

2.00

1

8.0

8.0

100.0

كل

12

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1395/10/07
تعداد بازدید:
93
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.