كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند
كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي طبق جدول زمانبدي زير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي كليه كاركنان اين دانشگاه برگزار گرديد.

         كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند.

كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي طبق جدول زمانبدي زير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي كليه كاركنان اين دانشگاه برگزار گرديد. نتايج نظرسنجيهاي انجام شده حكايت از رضايت بالاي شركت كنندگان در كليه گروهها داشت.  لازم به ذكر است كه طبق برنامه ريزي صورت گرفته، مسئول مركز مشاوره اين دانشگاه در تعدادي از اين كارگاهها شركت نموده و علاوه بر مشاركت در امر تدريس، به معرفي خدمات ويژه مركز مشاوره براي كاركنان پرداختند. همچنين سركار خانم روزبهاني مسئوليت هماهنگي برگزاري كل كارگاههاي برگزار شده را عهده دار بودند.
تاريخ، دانشكده، مدرس:

تاريخ

دانشكده

مدرس

تاريخ

دانشكده

مدرس

16/11/95

علوم

آقاي دكتر آسايش

25/11/95

مكانيك

خانم مريم حيدري

18/11/95

مكانيك

آقاي دكتر آسايش

26/11/95

ساختمان مركزي

آقاي مردي

23/11/95

علوم

آقاي دكتر آسايش

30/11/95

ساختمان مركزي

آقاي زندي فر

23/11/95

ساختمان مركزي

آقاي مردي

1/12/95

برق

خانم آذرخش

24/11/95

برق

خانم فرشته حيدري

2/12/95

عمران

آقاي زندي فر

24/11/95

ساختمان مركزي

آقاي مردي

8/12/95

هوافضا

خانم فرشته حيدري

25/11/95

عمران

خانم آذرخش

11/12/95

هوافضا

خانم فرشته حيدري

       

 
 
 

          

       

       

  

 

           

       

  


تاریخ:
1395/12/13
تعداد بازدید:
162
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.