تشكيل پرونده دانشجويان ويژه كارشناسان مركز مشاوره

        بدنبال حضور گرانقدر تيم بازديد كننده منطقه يك در بازديد از مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  و شعب مشاوره دانشگاه  و تاكيد بر تصحيح نحوه تكميل پرونده هاي دانشجويان، مركز مشاوره اين دانشگاه كارگاههاي زير را جهت ارتقاي كارشناسان مركز مشاوره برگزار نمود كه در ادامه نتايج نظرسنجي انجام شده از كارگاهها و تصاوير آن ارائه شده است.

1-    تكميل پرونده هاي دانشجويي

2-    مشاوره پيش از ازدواج

3-    دارو شناسي باليني

4-    پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان

 

تكميل پرونده هاي دانشجويي

اين كارگاه آموزشي با عنوان شرح حال و مصاحبه تشخيصي با تاكيد بر نحوه تكميل پرونده هاي دانشجويي، ساختار مصاحبه تشخيصي، فرمولبندي، نوشتن طرح درمان، تعداد جلسات و نحوه درست گزارش نويسي با حضور سركار خانم دكتر شهربانو قهاري برگزار گرديد. نتايج نشان مي دهد كه رضايت شركت كنندگان در حد بسيار بالايي مي باشد و پيشنهادات ارائه شده بيشتر بر لزوم ادامه دار بودن اين جلسات تاكيد داشت. لازم به ذكر است در انتهاي جلسه بعنوان نمونه يك پرونده بصورت كامل تكميل گرديد و شركت كنندگان به رفع نواقص پرونده هاي خود كه در جلسه همراه داشتند پرداختند.

 

 
 
 
 
 

جنسيت شركت كنندگان در دوره آموزشي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

زن

5

55.6

55.6

مرد

4

44.4

44.4

كل

9

100.0

100.0

 

 

 

ميزان تسلط و قدرت بيان و انتقال مطالب اساتيد از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

جلب مشاركت و همكاري فراگيران توسط اساتيد از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

7

77.8

77.8

خوب

2

22.2

22.2

كل

9

100.0

100.0

 

 

نظم، ترتيب، مديريت زمان و ارائه گام به گام مطالب توسط اساتيد از ديدگاه دانشجويان

 

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

 

بروز بودن دانش و اطلاعات اساتيد از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

8

88.9

88.9

خوب

1

11.1

11.1

كل

9

100.0

100.0

 

 

 

قدرت و توانايي پاسخگويي به پرسشها توسط اساتيد از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

 

تسلط مدرس در مديريت رفتارهاي مخل نظم كلاس(بي نظمي، خارج از موضوع صحبت كردن و ...) از ديدگاه دانشجويان

 

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

 

استفاده از شيوه متفاوت در تدريس و ارائه مطالب نظير بارش فكري، ايفاي نقش،

مشاركت فعال دانشجو و ... از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

7

77.8

77.8

خوب

2

22.2

22.2

كل

9

100.0

100.0

 

 

بكارگيري مهارتهاي زندگي توسط خود مدرس از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

8

88.9

88.9

خوب

1

11.1

11.1

كل

9

100.0

100.0

 

ميزان كاربردي بودن مطالب ارائه شده در زندگي روزمره از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

تاثير كارگاه در افزايش دانش و نگرش دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

تناسب حج مطالب با زمان ارائه آموزش از ديدگاه دانشجويان

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

ميزان تناسب مطالب با نيازهاي فعلي دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

 

شيوه اطلاع رساني و ثبت نام از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

كيفيت محل، فضا و امكانات آموزشي، روشنايي و تهويه از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

 

شيوه و كيفيت پذيرايي از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

نحوه مديريت و هماهنگي برگزار كنندگان دوره آموزشي از ديدگاه دانشجويان

 

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

 

هماهنگي و تناسب شركت كنندگان در آموزش از ديدگاه دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

 

عالي

9

100.0

100.0


 

  

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
614
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.