مشاوره پيش از ازدواج ويژه كارشناسان مركز مشاوره

         مشاوره پيش از ازدواج

گزارش نظرسنجي كمي و كيفي انجام گرفته از كارگاه آموزشي مشاوره پيش از ازدواج ويژه كارشناسان مركز مشاوره كه در 11 خرداد ماه 95 با حضور 11 نفر از كارشناسان مركز مشاوره برگزار گرديد، ارائه شده است. لازم به ذكر است كه اين دوره آموزشي با حضور سركار خانم دكتر قهاري بمدت 8 ساعت برگزار گرديد.

بررسي كيفي پرسشنامه هاي نظرسنجي نشان داد كه نكته قابل توجه كارشناسان و پيشنهادات اصلي ايشان شامل تاكيد بر برگزاري كارگاه آموزشي شكست عاطفي، مشاوره طلاق، زوج درماني، خودكشي و ... بود كه با توجه به موضوعات مشاوره هاي دانشجويي مطرح شده است. تدوام برگزاري اين دوره ها نيز مورد درخواست واقع شده است.

 
 
 

نتايج بررسي برگه هاي نظرسنجي

 

ميزان تسلط و قدرت بيان و انتقال مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

72.0

72.0

72.0

خوب

2

18.0

18.0

90.0

متوسط

1

9.1

9.1

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

جلب مشاركت و همكاري فراگيران توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

54.0

54.0

54.0

خوب

3

27.0

27.0

81.0

متوسط

2

18.0

18.0

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

نظم، ترتيب، مديريت زمان و ارائه گام به گام مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

54.0

54.0

54.0

خوب

4

36.0

36.0

90.0

متوسط

1

9.1

9.1

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

بروز بودن دانش و اطلاعات مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

63.0

63.0

63.0

خوب

4

36.0

36.0

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

قدرت و توانايي مدرس در پاسخ­گويي به پرسش­هاي دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

54.0

54.0

54.0

خوب

5

45.0

45.0

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

تسلط مدرس در مديريت رفتارهاي مخل نظم كلاس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

72.0

72.0

72.0

خوب

1

9.1

9.1

81.0

متوسط

1

9.1

9.1

90.0

ضعيف

1

9.1

9.1

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

استفاده از متفاوت بودن شيوه تدريس نسبت به ساير دروس توسط مدرس(نظير بارش فكري، ايفاي نقش، مشاركت فعال دانشجو و ...)

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

54.0

54.0

54.0

خوب

2

18.0

18.0

72.0

متوسط

3

27.0

27.0

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

 

بكارگيري مهارتهاي زندگي توسط خود مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

6

54.0

66.0

66.0

خوب

3

27.0

33.0

100.0

جمع

9

81.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

2

18.0

 

 

جمع كل

11

100.0

 

 

 

ميزان كاربردي بودن مطالب ارائه شده در زندگي روزمره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

81.0

81.0

81.0

خوب

2

18.0

18.0

100.0

جمع

11

100.0

100.0

 

 

تاثير كارگاه در افزايش دانش و نگرش شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

72.0

72.0

72.0

خوب

1

9.1

9.1

81.0

متوسط

2

18.0

18.0

100.0

جمع

11

100.0

100.0

 

 

تناسب حجم مطالب با زمان ارائه كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

63.0

63.0

63.0

خوب

2

18.0

18.0

81.0

متوسط

1

9.1

9.1

90.0

ضعيف

1

9.1

9.1

100.0

جمع

11

100.0

100.0

 

 

 

 

ميزان تناسب مطالب با نيازهاي فعلي شما

 

s12

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

81.0

81.0

81.0

متوسط

1

9.1

9.1

90.0

ضعيف

1

9.1

9.1

100.0

جمع

11

100.0

100.0

 

 

شيوه اطلاع ­رساني و ثبت نام

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

81.0

81.0

81.0

خوب

2

18.0

18.0

100.0

جمع

11

100.0

100.0

 

 

نحوه مديريت و هماهنگي برگزاركنندگان دوره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

11

100.0

100.0

100.0 

شيوه و كيفيت پذيرايي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

11

100.0

100.0

100.0كيفيت محل، فضا و امكانات آموزشي، روشنايي و تهويه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

81.0

81.0

81.0

خوب

2

18.0

18.0

100.0

كل

11

100.0

100.0

 

 

 

هماهنگي و تناسب شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

63.0

70.0

70.0

خوب

2

18.0

20.0

90.0

ضعيف

1

9.1

10.0

100.0

كل

10

90.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

9.1

 

 

جمع كل

11

100.0

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
576
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.