سمينار ازدواج موفق ويژه دانشجويان

سمينار ازدواج موفق

گزارش نظرسنجي كمي و كيفي انجام گرفته از سمينار آموزشي ازدواج موفق ويژه دانشجويان كه در 29 ارديبهشت ماه 95 با حضور 200 نفر از دانشجويان برگزار گرديد،  در ادامه امده است.

 لازم به ذكر است كه اين دوره آموزشي با حضور سركار خانم دكتر شاطري بمدت 2 ساعت برگزار گرديد.

بررسي كيفي پرسشنامه هاي نظرسنجي نشان داد كه نكته قابل توجه دانشجويان و پيشنهادات اصلي ايشان شامل تاكيد بر ادامه برگزاري اين دوره هاي آموزشي و افزايش ساعات در نظر گرفته شده اين دوره ها بود. تعدادي از دانشجويان نيز نسبت به ديدگاه فمنيستي استاد دوره اعتراض داشته و تاكيد بر بيطرف بودن اساتيد اين دوره ها داشتند كه در برنامه هاي بعدي مد نظر قرار خواهد گرفت.

 

 

نتايج بررسي برگه هاي نظرسنجي

 

جنسيت شركت كنندگان در نظرسنجي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

زن

13

54.0

61.0

61.0

مرد

8

33.0

38.1

100.0

جمع

21

87.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

3

12.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

تحصيلات شركت كنندگان در نظرسنجي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

كارشناسي

10

41.0

47.0

47.0

كارشناسي ارشد

8

33.0

38.1

85.0

دكتري

3

12.0

14.0

100.0

جمع

21

87.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

3

12.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

ميزان تسلط و قدرت بيان و انتقال مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

12

50.0

50.0

50.0

خوب

10

41.0

41.0

91.0

متوسط

1

4.0

4.0

95.0

ضعيف

1

4.0

4.0

100.0

جمع كل

24

100.0

100.0

 

 

جلب مشاركت و همكاري فراگيران توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

37.0

37.0

37.0

خوب

9

37.0

37.0

75.0

متوسط

5

20.0

20.0

95.0

ضعيف

1

4.0

4.0

100.0

جمع كل

24

100.0

100.0

 

 

نظم، ترتيب، مديريت زمان و ارائه گام به گام مطالب توسط مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

41.0

41.0

41.0

خوب

10

41.0

41.0

83.0

متوسط

3

12.0

12.0

95.0

ضعيف

1

4.0

4.0

100.0

جمع كل

24

100.0

100.0

 

 

 

بروز بودن دانش و اطلاعات مدرس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

37.0

37.0

37.0

خوب

12

50.0

50.0

87.0

متوسط

3

12.0

12.0

100.0

جمع كل

24

100.0

100.0

 

 

قدرت و توانايي مدرس در پاسخ­گويي به پرسش­هاي دانشجويان

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

33.0

36.0

36.0

خوب

11

45.0

50.0

86.0

متوسط

3

12.0

13.0

100.0

جمع

22

91.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

2

8.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

تسلط مدرس در مديريت رفتارهاي مخل نظم كلاس

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

41.0

43.0

43.0

خوب

10

41.0

43.0

86.0

متوسط

3

12.0

13.0

100.0

جمع

23

95.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

4.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

 

استفاده از متفاوت بودن شيوه تدريس نسبت به ساير دروس توسط مدرس(نظير بارش فكري، ايفاي نقش، مشاركت فعال دانشجو و ...)

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

41.0

43.0

43.0

خوب

6

25.0

26.1

69.0

متوسط

4

16.0

17.0

86.0

ضعيف

3

12.0

13.0

100.0

جمع

23

95.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

4.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

ميزان كاربردي بودن مطالب ارائه شده در زندگي روزمره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

33.0

33.0

33.0

خوب

15

62.0

62.0

95.0

متوسط

1

4.0

4.0

100.0

جمع كل

24

100.0

100.0

 
 

تاثير كارگاه در افزايش دانش و نگرش شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

7

29.0

29.0

29.0

خوب

11

45.0

45.0

75.0

متوسط

4

16.0

16.0

91.0

ضعيف

2

8.0

8.0

100.0

جمع كل

24

100.0

100.0

 

 

تناسب حجم مطالب با زمان ارائه كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

37.0

39.0

39.0

خوب

5

20.0

21.0

60.0

متوسط

8

33.0

34.0

95.0

ضعيف

1

4.0

4.0

100.0

جمع

23

95.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

4.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

 

ميزان تناسب مطالب با نيازهاي فعلي شما

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

10

41.0

43.0

43.0

خوب

9

37.0

39.0

82.0

متوسط

4

16.0

17.0

100.0

جمع

23

95.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

1

4.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

 

شيوه اطلاع­رساني و ثبت نام

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

9

37.0

37.0

37.0

خوب

13

54.0

54.0

91.0

متوسط

2

8.0

8.0

100.0

جمع

24

100.0

100.0

 

 

 

 

نحوه مديريت و هماهنگي برگزاركنندگان دوره

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

33.0

33.0

33.0

خوب

12

50.0

50.0

83.0

متوسط

4

16.0

16.0

100.0

جمع

24

100.0

100.0

 

 

شيوه و كيفيت پذيرايي

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

33.0

33.0

33.0

خوب

7

29.0

29.0

62.0

متوسط

8

33.0

33.0

95.0

ضعيف

1

4.0

4.0

100.0

جمع

24

100.0

100.0

 

 

كيفيت محل، فضا و امكانات آموزشي، روشنايي و تهويه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

11

45.0

45.0

45.0

خوب

8

33.0

33.0

79.0

متوسط

4

16.0

16.0

95.0

ضعيف

1

4.0

4.0

100.0

جمع

24

100.0

100.0

 

 

هماهنگي و تناسب شركت كنندگان در كارگاه

 

 

فراواني

درصد

درصد معتبر

فراواني تجمعي

 

عالي

8

33.0

36.0

36.0

خوب

12

50.0

54.0

90.0

متوسط

2

8.0

9.1

100.0

جمع

22

91.0

100.0

 

 

بدون پاسخ

2

8.0

 

 

جمع كل

24

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/10/08
تعداد بازدید:
573
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.