شرح وظايف كارشناسان

 

شرح وظايف كارشناسان  مركز مشاوره دانشجويي

1- مدير مركز

-  برنامه­ ريزي و تعيين اولويت­هاي اجرايي دفتر بر اساس خط­مشي اعلام شده از سوي دفتر مركزي

1- 1- اجراي قوانين و بخشنامه­هاي مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها

2-1-  نظارت بر تهيه و ارسال گزارش­هاي لازم به دفتر مركزي مشاوره

3-1- دعوت از متخصصان و جلب همكاري آنها به منظور تحقق اهداف پيش­بيني شده و برگزاري دوره­هاي آموزشي كوتاه­مدت

4-1- نظارت و ارزيابي كار مشاوران و كارشناسان مركز

5-1- شركت در جلسات مربوط بر حسب ضرورت

6-1- تشكيل جلسات با مشاورين و ساير اعضاي دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر

7-1- ارتباط مداوم و مستمر با بخش­هاي مختلف دانشگاه به منظور ارائه پيشنهادات كارشناسي جهت كمك به رفع مشكلات دانشجويان و مراكز خارج دانشگاه كه به نحوي با دفتر مشاوره سنخيت كاري دارند.

8-1- برنامه ­ريزي و كوشش در جهت گسترش شعبات دفتر مشاوره در خوابگاه­ها و دانشكده­ها

9-1- پيشنهاد بودجه سالانه مركز به منظور در نظر گرفتن آن در بودجه عمومي دانشگاه و نظارت بر هزينه­هاي مركز

10-1- مصاحبه علمي، تخصصي و حرفه­اي مشاوران قبل از دعوت به كار آنها و تأييد صلاحيت علمي، تخصصي و حرفه­اي آنان

11-1- نظارت مستمر و مداوم بر نحوه فعاليت مشاوران، مددكاران و روانپزشكان.

12-1- ارزيابي رضايت مراجعان از عملكرد مشاوران

13-1- بررسي و كنترل گزارش كار مشاوران، روان­شناسان، مددكاران و روان­پزشكان مركز به صورت ماهانه.

14-1- نظارت و پيگيري اجرايي مصوبات، بخشنامه ­ها و اطلاعيه­ ها

15-1- ارزشيابي عملكرد مشاوران و ساير شاغلين در دفتر مشاوره

2- مشاوران و روان­درمان­گران

1-2- تشكيل پرونده براي مراجعين

2-2- انجام انواع مشاوره و روان­درماني فردي و گروهي خانوادگي

3-2- پيگيري وضعيت مراجعان بعد از انجام مشاوره و روان­درماني

4-2- همكاري با مركز در موقعيت­هاي اضطراري و بحراني در ساعات غير اداري و بر حسب نياز مركز

5-2- شركت در جلسات هماهنگي مركز

6-2- شركت در فعاليت­هاي پژوهشي مركز

7-2- همكاري در تهيه نشريات، بروشورها و پيامهاي بهداشت رواني، ايراد سخنراني و جلسات پرسش و پاسخ

8-2- ارائه گزارش ماهانه به مسئول مركز

9-2- ارجاع به روان­پزشك، مددكار و يا ساير منابع حمايتي

10-2- اظهار نظرهاي كارشناسي در زمينه­هاي مختلف تخصصي ارجاعي از سوي رئيس مركز

3- روان­سنج

1-3- انجام كليه تستهاي تشخيصي شامل تستهاي شخصيت، هوش، رغبت­ سنج و ...

2-3- ارائه آمار ماهيانه از جلسات مشاوره برگزار شده در كليه دانشكده ­ها

3-3- انجام پايش سلامت در مورد دانشجويان ورودي جديد در هر سال تحصيلي

3-4- تدوين پژوهشهاي سلامت روان

3-5- انجام ساير پژوهشها بر حسب ضرورت

3-6- ارتباط با مشاور، روانشناس و روانپزشك مركز و ارائه نتايج تشخيصي در مورد مراجعين

3-7- شركت در جلسات هماهنگي مركز

3-8- انعكاس موقعيت­هاي اضطراري و بحراني به رئيس مركز

3-9- ارائه گزارش كار ماهانه به رئيس مركز

3-10- اظهار نظرهاي كارشناسي در زمينه ­هاي مختلف تخصصي ارجاعي از سوي رئيس مركز

3-11- همكاري در تهيه نشريات، بروشورها و پيامهاي بهداشت رواني، ايراد سخنراني و جلسات پرسش و پاسخ

3-12- همكاري با مركز در موقعيت­هاي اضطراري و بحراني در ساعات غير اداري و بر حسب نياز مركز

3-13- تهيه اخبار فعاليتهاي مركز مشاوره جهت درج در خبرنامه دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان
3-14- بروزرساني هر روز كانال مركز مشاوره
3-15- بروز رساني سايت مركز مشاوره
3-16- مشاركت در طرح پيشرفت تحصيلي شامل: انجام تست كليه دانشجويان مشروطي، جمع آوري و ثبت اطلاعات در سيستم، تهيه اسامي دانشجويان مشكل دار مشروطي و ارجاع به مشاوران در دانشكده ها، تهيه گزارش نهايي از انجام طرح
3-17- تهيه گزارش از كليه كارگاههاي برگزار شده در مركز مشاوره
3-18- تهيه نرم افزارهاي مورد نياز مركز مشاوره در زمينه تشخيص
3-19- تهيه گزارش عملكرد ساليانه
3-20- تهيه شاخصهاي مركز مشاوره
3-21-  تهيه گزارش عملكرد دفاتر مشاوره به تفكيك دانشكده ها و اطلاعات بهداشت رواني دانشجويان به تفكيك هر دانشكده
3-22-  همكاري در امر آموزش دانشجويان
3-23- مسئول مشاوره الكترونيكي مركز مشاوره 

4- روان­پزشك

1-4- ويزيت دانشجويان ارجاع داده شده و انجام مصاحبه و معاينه تشخيصي

2-4- تجويز درمان­هاي روان­پزشكي و ساير اقدامات درماني مناسب

3-4- پيگيري درماني

4-4- همكاري و هماهنگي با روانشناس باليني، مشاور و مددكار مركز

5-4- شركت در جلسات هماهنگي مركز

6-4- همكاري و انعكاس موقعيت­هاي اضطراري و بحراني به رئيس مركز

 7-4- ارائه گزارش كار ماهانه به رئيس مركز 

5- مددكار اجتماعي

1-5- تشكيل پرونده مددكاري اجتماعي براي مراجعين

2-5- پيگيري وضعيت اجتماعي- اقتصادي و خانوادگي مراجعين معرفي شده

3-5- تماس با خانواده مراجع، اساتيد و بويژه استاد راهنما و مسئولين دانشگاه.

4-5- بررسي و شناخت عوامل محيطي موثر در مشكل و در صورت نياز بازديد از مراكز مذكور.

5-5- ارتباط مستمر و مداوم با مشاور، روانشناس و روانپزشك مركز و ارائه نتايج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصميم گيري گروهي.

6-5- انجام خدمات اجتماعي و مددكاري براي مددجويان

7-5- پيگيري مشكل مراجع تا حصول به نتيجه نهايي و درج آن در پرونده

8-5- شناسايي منابع حمايتي داخل و خارج دانشگاهي و استفاده از آن جهت كمك به دانشجويان نيازمند

9-5- شركت در جلسات هماهنگي

10-5- اعزام و بستري كردن دانشجويان مبتلا به اختلالات شديد رواني در بيمارستان­ها با نظر روانپزشك و روانشناس باليني مركز

6- متصدي پذيرش و امور دفتري

1-6- پذيرش دانشجو و تشكيل پرونده اوليه شامل مشخصات كلي مراجع

2-6- تنظيم وقت جلسات مشاوره

3-6- پاسخگويي حضوري و تلفني به كليه مراجعين

4-6- تايپ نامه­ ها و مكاتبات مركز و ثبت آنها در دفتر انديكاتور

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/20
تعداد بازدید:
13054
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.