اجراي كارگاه آموزشي در خوابگاههاي دانشجويي
اجراي كارگاه آموزشي در خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار ميكند:

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه كرامت در تاريخ 98/9/9با حضور آقاي دكتر رجبي از ساعت 20-22

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه انديشه در تاريخ 98/9/9 با حضور آقاي مردي از ساعت 20-22

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه دانش در تاريخ 98/9/9 با حضور آقاي شكيبا از ساعت 20-22

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه سرافراز در تاريخ 98/9/12 با حضور آقاي مردي از ساعت 20-22 

كارگاه آموزشي  سازگاري در خوابگاه احسان در تاريخ 98/9/12با حضور آقاي دكتر رجبي از ساعت 20-22

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه ايمان در تاريخ 98/9/12 با حضور آقاي شكيبا از ساعت 20-22
https://t.me/kntu_cc
 
تاریخ:
1398/09/05
تعداد بازدید:
199
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.